PRIVACY VERKLARING


PRIVACY VERKLARING

De Vlaamse Milieumaatschappij (de VMM afgekort), Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst verwerkt bij het uitvoeren van bepaalde van diens activiteiten, persoonsgegevens en verklaart hierbij dat het op een transparante wijze wilt omgaan met deze persoonsgegevens. Voor de hierna beschreven verwerkingsactiviteiten treedt de VMM op als verantwoordelijke voor de verwerking. De VMM heeft ook een persoon aangesteld, een data protection officer (dpo afgekort), die het correct verwerken van persoonsgegevens binnen de VMM mee opvolgt. Over vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u contact opnemen via informatieveiligheid@vmm.be.

Deze privacy verklaring heeft betrekking op welbepaalde persoonsgegevens die VMM verwerkt in het kader van het creëren van overstromingskaarten. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG)) en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens: “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit”.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT DE VMM VAN U?

De VMM heeft onder meer als decretale taak het creëren van overstromingskaarten. Om een optimale kwaliteit van deze kaarten te kunnen garanderen, vraagt de VMM aan medewerkers van openbare besturen, rioolbeheerders en waterbeheerders om de kaarten na te kijken en indien nodig te verbeteren. Om deze medewerkers de kaarten te kunnen bezorgen, worden er van deze personen persoonsgegevens verwerkt. Het gaat over volgende gegevens:

  • Naam en voornaam
  • Professioneel e-mailadres
  • Organisatie
  • Functie

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKT?

De VMM gebruikt bovenstaande persoonsgegevens om de medewerkers van openbare besturen, rioolbeheerders en waterbeheerders te contacteren om de opgemaakte overstromingskaarten na te kijken met het oog op het ter beschikking stellen van degelijke overstromingskaarten. De contactgegevens worden tevens gebruikt om de informatiedoorstroming te garanderen en te verzekeren dat de juiste informatie bij de juiste organisatie/contactpersoon terecht komt.

Daarnaast gebruikt de VMM de gegevens ook om maandelijks een nieuwsbrief naar geïnteresseerde betrokkenen te kunnen versturen tijdens de loop van het project.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

De verwerking van persoonsgegevens door de VMM ter zake is kleinschalig en beperkt zich tot wat noodzakelijk is voor de realisatie van bovenvermelde doeleinden. De verwerking van deze persoonsgegevens is gerechtvaardigd vanwege de uitoefening van een taak van algemeen belang die de VMM nastreeft. De VMM is immers belast met het opstellen van deze overstromingskaarten ter uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn van 23 oktober 2007 en het Decreet Integraal Waterbeleid van 16 juli 2010. Om deze taak van algemeen belang te kunnen uitoefenen, is de VMM genoodzaakt de expertise van de vernoemde medewerkers in te roepen en moeten deze personen gecontacteerd kunnen worden.

Voor het versturen van de nieuwsbrief vraagt de VMM de schriftelijke en expliciete toestemming van de betrokkene, voorafgaand aan het versturen ervan.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Ter realisatie van de bepaalde doeleinden, geeft de VMM de vermelde persoonsgegevens door aan andere organisaties. De VMM maakt namelijk gebruik van verwerkers voor het versturen van de nieuwsbrieven en voor het up-to-date houden van de lijst met contactgegevens van medewerkers van lokale besturen, waterloopbeheerders en rioolbeheerders. Met deze verwerkers werden ook verwerkingsovereenkomsten gesloten overeenkomstig de wettelijke bepalingen hieromtrent.

BEWAARTERMIJN

Elke 6 jaar worden de persoonsgegevens geüpdatet en worden de gegevens die niet langer relevant zijn, verwijderd. Verder worden de gegevens bewaard zolang de VMM zijn taken onder de Overstromingsrichtlijn en het Decreet Integraal Waterbeleid uitvoert. Voor het versturen van de nieuwsbrieven, worden de gegevens gebruikt zolang de betrokkene zijn toestemming geeft.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De betrokkene kan inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens bij de VMM. Als de betrokkene meent dat de persoonsgegevens die de VMM over hem of haar bezit, incorrect of onvolledig zijn, kan hij of zij een verzoek tot correctie of aanvulling sturen. Voor de verwerkingen waarvoor de VMM de betrokkene zijn of haar toestemming heeft gevraagd, kan de betrokkene deze toestemming op elk ogenblik opnieuw intrekken. Merk wel op, het intrekken van de toestemming heeft geen impact op en doet geen afbreuk aan de verwerkingen die gebeurd zijn, toen de toestemming nog niet ingetrokken was. De betrokkene kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens als deze verwerking berust op de uitoefening van een taak van algemeen belang door de VMM. Indien de betrokkene van oordeel is dat zijn of haar persoonsgegevens niet langer nodig zijn om de doeleinden te realiseren waarvoor ze werden verzameld, kan hij of zij de VMM verzoeken al de persoonsgegevens die de VMM van hem of haar heeft, te verwijderen. Tenslotte kan de betrokkene de VMM ook verzoeken tot de beperking van de verwerking en tot de overdraagbaarheid van de gegevens.

Alle verzoeken tot uitoefening van je rechten als betrokkene kunnen gestuurd worden naar informatieveiligheid@vmm.be. De VMM zal onmiddellijk na ontvangst van het verzoek de betrokkene laten weten dat diens verzoek goed ontvangen werd en zal binnen de maand na ontvangst van het verzoek een antwoord versturen, ongeacht of de VMM ingaat op het verzoek of niet.

De betrokkene kan met eventuele vragen of opmerkingen omtrent zijn of haar persoonsgegevens ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.